BacABank được tăng vốn điều lệ lên 3.700 tỷ đồng

Ngày 10/6/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1158/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi Khoản c Điều 1 Quyết định số 183/QĐ-NH5 ngày 01/9/1994 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Bắc Á và Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/9/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bắc Á thành: Vốn điều lệ 3.700 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 183/QĐ-NH5 ngày 01/9/1994 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Bắc Á và Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/9/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bắc Á.

(HTH)