Ban hành dự thảo Thông tư về việc mua, bán, xử lý nợ xấu

Ngày 19/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố dự thảo thông tư quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu từ 3% so tổng dư nợ tín dụng trở lên phải bán nợ cho VAMC. Trường hợp không bán nợ, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt theo quy định, đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng phải bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản.

Để VAMC mua theo giá trị thị trường, ngoài các điều kiện trên, khoản nợ xấu còn phải được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ và giá mua nợ không cao hơn giá trị thị trường hoặc giá trị đánh giá lại của khoản nợ. Tài sản bảo đảm của khoản nợ phải có khả năng phát mãi và khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ. Khi mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC phải thực hiện đánh giá lại giá trị khoản nợ hoặc thuê tổ chức tư vấn đánh giá khoản nợ, tài sản bảo đảm.

VAMC có thể bán nợ đã mua hoặc chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp. Trong thời gian chưa xử lý, bán tài sản bảo đảm, việc quản lý, khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ tài sản bảo đảm do VAMC và bên bảo đảm thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn của trái phiếu đặc biệt, tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt vào chi phí hoạt động hàng năm. Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày xử lý khoản nợ theo quy định và sau khi đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, tổ chức tín dụng được xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.

Thông tư cũng quy định đồng tiền sử dụng trong mua bán nợ giữa VAMC và các TCTD là đồng Việt Nam. Trường hợp VAMC sử dụng trái phiếu đặc biệt mua khoản nợ bằng USD thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố; với khoản nợ bằng ngoại tệ không phải USD thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá được tổ chức tín dụng bán nợ hạch toán trên sổ sách kế toán tại thời điểm mua, bán nợ.

Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/7.

(NTH)