Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015" đã ký Quyết định số 45/QĐ-BCĐCCTCTD, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015".

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương trong phạm vi Đề án.

Quy chế cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo, các Phó Trưởng ban chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

(KD)