Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ được triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử

Ngày 20/02/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd. - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, tại văn bản số 1007/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd. - Chi nhánh thành phố Hà Nội được chủ động quyết định việc triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử trên Internet khi đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử trong phạm vi các nội dung hoạt động đã được Thống đốc NHNN cấp phép tại Giấy phép thành lập, đồng thời tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh.

Khi cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử trên Internet, Ngân hàng The Bank of Tokyo – Mitsubishi, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về công nghệ thông tin, bao gồm: Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Nghị định số 97/2008/ NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Quyết định số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006 của Thống đốc NHNN quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử; Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 của Thống đốc NHNN quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; Thông tư số 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Thống đốc NHNN về việc bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet và báo cáo NHNN theo quy định.

(HTH)