BIDV đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 16%

Mới đây, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 mới đây của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội đồng quản trị đã thông qua mục tiêu kinh doanh trong năm 2015 với nguồn vốn huy động tăng 16,5%; dư nợ tín dụng tăng 16%;Lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ Đồng; Tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2015.Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2015.

Tính đến 31/12/2014,dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay các tổ chức và cá nhân, cho thuê tài chính ngoại ngành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) của BIDV đạt 463.567 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với cuối năm trước (cao hơn so với mục tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 là 16%).

Trong đó, dư nợ tín dụng tăng trưởng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,03%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do ĐHĐCĐ năm 2014 đặt ra (<3%). Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 6.297 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và hoàn thành 105% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Các chỉ tiêu về cơ cấu, tỷ lệ an toàn hoạt động về cơ bản đều đáp ứng mục tiêu kế hoạch. Thực hiện kiểm soát được nợ xấu và tính thanh khoản của hệ thống (tỷ lệ nợ xấu đến hết năm 2014 chỉ 2,03%)

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết đại hội đồng cổ đông xác định một số nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2015 là: Nguồn vốn huy động tăng 16,5%; dư nợ tín dụng tăng 16%;Lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ Đồng; Tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%, phấn đấu nhỏ hơn hoặc bằng 2,5%... 

Để thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra, Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai trong năm 2015 gồm: Hoàn thành Đề án tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2013-2015, tham gia vào quá trình tái cơ cấu các TCTD theo Quyết định 254/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ; Điều hành phát triển tín dụng có trọng tâm trọng điểm; gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở, chương trình tín dụng phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP…; Tiếp tục chỉ đạo đổi mới mô hình tổ chức gắn chặt với quy chế phân cấp thẩm quyền và gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận…;Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động phát triển mạng lưới, đẩy mạnh tăng trưởng cả về quy mô, tỷ trọng cũng như hiệu quả hoạt động bán lẻ; Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu độc lập…

(T.Hương)