Bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bổ sung hoạt động “mua, bán nợ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 3 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 1855/GP-NHNN ngày 20/12/2005 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của NHNN. Đồng thời, thực hiện việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép số 1855/GP-NHNN ngày 20/12/2005 nêu trên.

(HTH)