Bổ sung nội dung hoạt động cho NH TMCP Sài Gòn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 528/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Bổ sung nội dung hoạt động cho NH TMCP Sài Gòn

Cụ thể, Thống đốc NHNN bổ sung Khoản 15 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn các nội dung hoạt động: “Dịch vụ quản lý tiền mặt, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 283/GP-NHNN nêu trên.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung trên.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung của Quyết định này.

(HTH)