Bổ sung quy định về hoạt động vay, mua và bán có kỳ hạn giấy tờ có giá

Đây là nội dụng tại Thông tư số 01/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư bổ sung các khái niệm trên thị trường liên ngân hàng gồm: Khái niệm về “Giao dịch cho vay, đi vay”, “Gia hạn khoản vay”, “Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ”, “Chuyển nợ quá hạn”.

Ngoài các điều kiện đã quy định tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN, Thông tư này sửa đổi, bổ sung thêm điều kiện là: Tại thời điểm thực hiện giao dịch đi vay, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được có các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, trừ trường hợp được Thống đốc NHNN cho phép đi vay.

Các giao dịch bằng đồng Việt Nam giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng phải thực hiện thanh toán qua Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng, trừ các trường hợp sau: Các giao dịch ngoài thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng; Các giao dịch chuyển tiền trả nợ gốc và lãi của khoản vay; Các giao dịch không thực hiện việc chuyển tiền gốc của khoản vay; Việc chuyển tiền để thực hiện giao dịch mua, bán có kỳ hạn trái phiếu đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN về mục đích cho vay, đi vay như sau: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cho vay, đi vay lẫn nhau để bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, khả năng chi trả và kinh doanh vốn trên cơ sở cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cùng với đó, Thông tư 01 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều về thời hạn cho vay; thời hạn mua, bán và hiệu lực thi hành của hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cũng tại Thông tư, một số hoạt động không thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ bao gồm: Hoạt động điều hòa vốn giữa ngân hàng hợp tác xã với các quỹ tín dụng nhân dân; Hoạt động cho vay, đi vay giữa các quỹ tín dụng nhân dân với nhau; Hoạt động cho vay, đi vay giữa các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam của cùng một ngân hàng nước ngoài; Hoạt động thấu chi trên tài khoản thanh toán giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Hoạt động cho vay đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán giữa ngân hàng thanh toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn với các thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 01/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2013.

(HTH)