Bổ sung Quyết định thành lập Công ty VAMC

Ngày 21/4/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (gọi tắt là Công ty Quản lý tài sản).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, Thống đốc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Công ty Quản lý tài sản.

Cụ thể, Giúp việc cho Tổng giám đốc có một số Phó tổng giám đốc và Bộ máy giúp việc. Bộ máy giúp việc Tổng giám đốc bao gồm các Ban sau đây: Ban Hành chính - Nhân sự; Ban Mua và Quản lý nợ của tổ chức tín dụng Nhà nước (gọi tắt là Ban 1); Ban Mua và Quản lý nợ của tổ chức tín dụng cổ phần (gọi tắt là Ban 2); Ban Bán và Xử lý nợ; Ban Tài chính – Kế toán; Ban Công nghệ thông tin; Ban Pháp chế; Ban Kiểm tra - Giám sát”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(T.Hương)