Các tổ chức tín dụng phải phân loại nợ theo thời gian quá hạn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 1/6/2013, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ theo thời gian quá hạn để phù hợp với điều kiện thực tế. Các tổ chức tín dụng này được phân loại theo phương pháp định tính, đồng thời phân loại nợ theo phương pháp định lượng, cam kết ngoại bảng được phân loại theo định lượng có mức độ rủi ro cao hơn thì phải điều chỉnh cho phù hợp.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phân loại đối với những tài sản có vi phạm vào nhóm nợ có rủi ro cao.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng này phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng; xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động và tình hình thực tế.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng này phải cung cấp kết quả tự phân loại nợ cho Trung tâm thông tin tín dụng để Trung tâm này tổng hợp và cung cấp lại cho tổ chức tín dụng danh sách khách hàng có nhóm nợ ở mức độ rủi ro cao nhất để điều chỉnh kết quả phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro...

(KD)