Cần quy định cụ thể hơn về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Luật Bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (Nghị định 68/2013/NĐ-CP) đã có các quy định tương đối chi tiết về hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên một số nội dung tại hai văn bản này khi triển khai trên thực tế cần được hướng dẫn cụ thể hơn để bảo đảm việc thực hiện được thống nhất.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi gồm: nội dung Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sáp nhập, hợp nhất; bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi niêm yết tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; thời hạn nộp và tính phí bảo hiểm tiền gửi; thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; thủ tục trả tiền bảo hiểm; mở và sử dụng tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước; mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Để làm cơ sở cho việc cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp có sự thay đổi thông tin Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, dự thảo Thông tư quy định: Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm Tên tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; Hạn mức chi trả tiền bảo hiểm.

Trên thực tế, trong thời gian vừa qua có một số trường hợp các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tiến hành sáp nhật, hợp nhất. Do đó, để hướng dẫn việc cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp này, dự thảo Thông tư quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đã cấp cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị hợp nhất, bị sáp nhập. Đồng thời, Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhận sáp nhập làm thủ tục đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp có sự thay đổi thông tin Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Còn Tổ chức mới được hình thành sau khi hợp nhất làm thủ tục đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, dự thảo Thông tư quy định thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên mỗi quý. Trường hợp ngày cuối cùng của hạn nộp phí trùng vào ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần thì tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được nộp phí bảo hiểm tiền gửi vào ngày làm việc tiếp theo. Để việc tính phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện thống nhất, kế thừa quy định về tính phí bảo hiểm tiền gửi tại Thông tư số 03/2006/TT-NHNN, dự thảo Thông tư quy định công thức tính phí bảo hiểm tiền gửi và cũng quy định công thức tính phí bảo hiểm tiền gửi cho trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tính và nộp phí quý đầu tiên. Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định cách tính phí bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất, sáp nhập.

Về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, để làm cơ sở cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền đúng thời hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi, dự thảo Thông tư quy định: Tại văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán phải nêu rõ việc tổ chức tín dụng không thanh toán được các khoản nợ đến hạn (lâm vào tình trạng phá sản) để làm cơ sở cho việc trả tiền bảo hiểm tiền gửi.

(HTH)