Chấp thuận điều chỉnh mức vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-NHNN về việc sửa đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc sửa đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bảo Việt ghi tại Điểm 2 Giấy phép hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt thành 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt có trách nhiệm sửa đổi các điều, khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng, đồng thời đăng ký Điều lệ đã sửa đổi tại NHNN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Bảo Việt thực hiện nội dung được chấp thuận trên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

(HTH)