Chấp thuận tăng vốn Ngân hàng Phương Đông, Bắc Á và VPBank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Bắc Á.

VPBank vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ. Nguồn: Internet.VPBank vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ. Nguồn: Internet.

Cụ thể,  NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phương Đông tăng vốn điều lệ từ 3.547 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015, số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2015.

NHNN cũng chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tăng vốn điều lệ từ 8.056.466.000.000 đồng lên 9.181.000.000.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua.

Đồng thời, NHNN cũng chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á tăng vốn điều lệ từ 4.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua.

NHNN yêu cầu các ngân hàng nói trên thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của NHNN.

(T.N)