Công ty tài chính JACCS được tăng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS thay đổi mức vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 1909/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS, NHNN chấp thuận cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS thay đổi mức vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) lên 550.000.000.000 đồng (năm trăm năm mươi tỷ đồng). Đồng thời, sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS số 90/GP-NHNN ngày 13/4/2010 của Thống đốc NHNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS số 90/G-NHNN ngày 13/4/2010.

Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận và đăng ký điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại NHNN, thực hiện đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN theo quy định tại Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các quy định pháp luật có liên quan.

(HTH)