Cung cấp thông tin để dự báo cán cân thanh toán quốc tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; các cá nhân và tổ chức khác phải có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ việc lập, phân tích và dự báo cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung chính được quy định tại Nghị định số 16/2014/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2014.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định này quy định việc cung cấp, nhận thông tin, theo dõi, dự báo và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Đối tượng áp dụng của Nghị định này gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; các cá nhân và tổ chức khác cung cấp thông tin phục vụ việc lập, phân tích và dự báo cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Theo Nghị định, loại thông tin các Bộ cung cấp cho NHNN bao gồm: Chủ trương, chính sách, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong từng thời kỳ liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, lao động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài, vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chiến lược đó; Các thông tin theo mẫu biểu báo cáo quy định tại Phụ lục II, III, IV Nghị định này; Các thông tin khác theo yêu cầu của NHNN để phục vụ việc lập, phân tích và dự báo cán cân thanh toán.

Nghị định quy định, nguyên tắc lập cán cân thanh toán phải phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đơn vị tiền tệ lập cán cân thanh toán là đồng đôla Mỹ (USD). Tỷ giá quy đổi đồng Việt Nam (VND) sang USD là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Cán cân thanh toán được lập và phân tích theo định kỳ quý, năm. Cán cân thanh toán quý được lập và phân tích trong thời gian 45 ngày kể từ khi kết thúc quý báo cáo; cán cân thanh toán năm được lập và phân tích trong thời gian 60 ngày kể từ khi kết thúc năm báo cáo.

Định kỳ vào tháng 9 hàng năm, NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ nêu trên để lập dự báo các hạng mục chính của cán cân thanh toán năm tiếp theo, bao gồm dự báo của cả năm và dự báo của các quý trong năm, phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Định kỳ hàng quý, NHNN phối hợp với các Bộ nêu trên xem xét, điều chỉnh dự báo cán cân thanh toán phù hợp với xu hướng diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

Nghị định cũng quy định cụ thể về thời hạn cung cấp cho NHNN các thông tin, số liệu lập, phân tích cán cân thanh toán quý, năm và số liệu điều chỉnh của các kỳ báo cáo trước (nếu có); thông tin, số liệu phục vụ việc dự báo cán cân thanh toán năm.

(HTH)