Điều kiện cho TCTD kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

Tổ chức tín dụng (TCTD) là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã và ngân hàng chính sách được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép với người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng  nước ngoài

Theo đó, TCTD là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã và ngân hàng chính sách do Chính phủ thành lập được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của TCTD được phép với người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.  

Ngoài ra, các đơn vị này được thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi quy định tại Thông tư này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nội dung hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Cùng với đó được thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế quy định tại Thông tư này sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện bằng văn bản hành chính có thời hạn đối với từng trường hợp cụ thể hoặc theo từng sản phẩm cụ thể theo các quy định tại Thông tư này.

Hết thời hạn thực hiện các nghiệp vụ theo quy định, Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế trong Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo các quy định tại Thông tư này.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, cho phép thực hiện có thời hạn đối với từng trường hợp cụ thể hoặc theo từng sản phẩm cụ thể trên cơ sở các ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ quy định tại Điều 9 và Khoản 4 Điều 10 Thông tư này và phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ đối với các nghiệp vụ ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế dưới đây: Nghiệp vụ ngoại hối phái sinh khác trên thị trường trong nước ngoài các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh trên thị trường trong nước quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; Nghiệp vụ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; Nghiệp vụ ngoại hối phái sinh trên thị trường quốc tế; Các nghiệp vụ ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế. Sau khi hết thời hạn được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế, trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ quy định tại Thông tư này và các quy định có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho phép thực hiện các hoạt động này.

Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi quy định tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ngân hàng chính sách do Chính phủ thành lập được thực hiện một số hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, phê duyệt Điều lệ ngân hàng chính sách.

Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ ngoại hối

Để ngân hàng thương mại được xem xét, cấp phép đối với hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước bao gồm: Có phương án kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước; Có trang thiết bị và điều kiện vật chất, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành, quản lý rủi ro, an toàn, bảo mật đối với hoạt động ngoại hối như: Hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động ngoại hối, các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu; phương án dự phòng thảm họa; các phần mềm hỗ trợ việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối như thanh toán, kiểm soát rủi ro; phòng làm việc được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: máy tính, điện thoại, máy fax…;  Cán bộ quản lý từ cấp Phòng (hoặc tương đương) trở lên và cán bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính; hoặc có bằng đại học ngoài các ngành nêu trên nhưng phải có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; có khả năng tiếng Anh đạt trình độ C (hoặc tương đương) trở lên; Được kiểm toán độc lập đánh giá có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật các TCTD và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành; tuân thủ các quy định về đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của pháp luật trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép.

Còn đối với các nghiệp vụ ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế, điều kiện để ngân hàng thương mại được xem xét, cấp phép đối với hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế ngoài các điều kiện cơ bản như đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 Thông tư này; Có phương án kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế... các tổ chức này phải có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác, hạn mức giao dịch phù hợp đối với từng đối tác nước ngoài; trong đó đối tác nước ngoài có giao dịch tiền gửi (không phải tiền gửi thanh toán) phải là các định chế tài chính ở nước ngoài có hệ số xếp hạng tín nhiệm từ mức Baa3/P-3 theo đánh giá xếp hạng của Moody’s Investor Service trở lên hoặc từ mức BBB-/A-3 theo đánh giá xếp hạng của Standard & Poor’s trở lên hoặc từ mức BBB-/F3 theo đánh giá xếp hạng của Fitch Ratings trở lên.

Thêm nữa, còn phải được kiểm toán độc lập đánh giá thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép; không vi phạm các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Đặc biệt là hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

(HTH)