Được chuyển khoản ngoại tệ giữa các tài khoản ngoại tệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư hướng dẫn việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép bao gồm: Tài khoản ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú là tô chức, cá nhân; Tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, cá nhân, người cư trú là cá nhân nước ngoài. Việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam để phục vụ cho các giao dịch vốn, tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, tài khoản đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam được thực hiện theo các quy định khác có liên quan của NHNN Việt Nam.

Thông tư quy định cụ thể các trường hợp thu, chi trên tài khoản ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân; Các trường hợp thu, chi trên tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài.

Đặc biệt, người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của NHNN Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được điều chuyển đồng Việt Nam chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép.

Thông tư cũng quy định TCTD được phép có trách nhiệm quy định, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ phù họp với các giao dịch thực tế, hướng dẫn khách hàng thực hiện các nội dung tại Thông tư; Tổ chức và và cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm xuất trình các giấy tờ, chứng từ theo quy định của TCTD được phép, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014.

(HTH)