EuroCham kiến nghị về các quy định trong lĩnh vực ngân hàng

Quan ngại về những quy định tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng các yêu cầu mới có thể gây ra sự gián đoạn trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng bao gồm cả rủi ro vi phạm nghĩa vụ pháp lý của một số giao dịch mà các ngân hàng đã cam kết với khách hàng.  

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

EuroCham kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có chỉ thị quy định rõ ràng mỗi công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép cung cấp một dịch vụ, sản phẩm hoặc một giấy phép con đơn lẻ là một phần không tách rời với giấy phép hoạt động. Điều này thực sự cần thiết để ngân hàng đăng ký kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ này với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư, đồng thời giúp giảm thời gian và nỗ lực của các ngân hàng khi thực hiện việc đăng ký.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra cơ chế chấp nhận giấy phép thành lập và hoạt động của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đồng thời có giá trị như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, giấy phép của các ngân hàng hiện nay chưa có quy định về sản phẩm phái sinh như một sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong khi đó, trên thực tế các ngân hàng đã và đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này (ví dụ như sản phẩm hoán đổi giá cả hàng hóa, sản phẩm phái sinh lãi suất...) theo nhiều quy định hoặc công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Chính vì vậy, các doanh nghiệp châu Âu kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng được tiếp tục cung cấp các sản phẩm này trong thời gian chờ giấy phép bổ sung được phê duyệt.

Đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành luật phòng chống rửa tiền đang được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến, EuroCham kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét thay đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh yêu cầu xác định "cá nhân nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân" thành "cá nhân nắm giữ trực tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân" vì đây là tỷ lệ phổ biến được áp dụng tại nhiều quốc gia.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước xem xét lại định nghĩa xác định chủ sở hữu thụ hưởng là "cá nhân nắm giữ từ 20% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân", mà còn không khả thi trong việc thực hiện. Do đó, các doanh nghiệp châu Âu đề nghị quy định này nên điều chỉnh thành "cá nhân nắm giữ từ trên 50% trở lên vốn điều lệ của tổ chức góp trên 25% vốn của pháp nhân đó".

Ngân hàng Nhà nước nên xem xét áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro vào dự thảo nghị định và cũng không nên bắt buộc xác định chủ sở hữu thụ hưởng đối với các khách hàng là tổ chức có mức độ rủi ro thấp và trung bình; hoặc các tổ chức niêm yết trên thị truờng chứng khoán được công nhận, vì đối với loại hình này việc nhận biết khách hàng đã được xác nhân bởi cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.

(Phương An)