Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2017

(eFinance Online) - Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết dịnh số 46/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau: Tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2017 là 9.112 tỷ đồng; Đối với tín dụng vốn trong nước: Tăng trưởng tín dụng cho vay đầu tư so với năm 2016 là 1%, dư nợ bình quân tín dụng xuất khẩu là 7.000 tỷ đồng.

Còn với Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 2017 tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2016 là 8%.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội năm 2017.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

(P.V)