Hai ngân hàng OCB và SCB được tăng vốn điều lệ

Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 8381/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 3.234 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2014.

OCB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. OCB có trách nhiệm yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đến cổ đông sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên của OCB, OCB phải trình NHNN xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Say khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, OCB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của OCB chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 8241/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, Thống đốc NHNN cũng đã chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ từ 12.294.801.040.000 đồng lên 14.294.801.040.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua.

Thống đốc NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị SCB chịu trách nhiệm về việc các cổ đông không sử dụng vốn vay của chính SCB để góp vốn vào Ngân hàng; tiến hành việc tăng vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ, nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho NHNN qua NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc SCB thực hiện các nội dung nêu trên; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới của SCB, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)