Hệ thống TCTD cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện đề  án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và  đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trước đó, trong 15 ngân hàng công bố tình hình nợ xấu, chỉ có 3 đơn vị để nợ xấu trên 3%, gồm NaviBank (6,1%), SHB (9,04%) và TechcomBank (5,28%), còn lại hầu hết vẫn dưới 3%. Trong đó có một số ngân hàng nợ xấu giảm: VPBank từ 2,72% còn 2,62%; TienPhong Bank từ 3,47% xuống 2,77%; OCB từ 2,8% xuống 2,5% và SouthernBank từ hơn 3% xuống còn 2,77%. Một số ngân hàng tăng như MB từ 1,86% lên 2,44%; Sacombank từ 2% lên 2,5%, ACB từ 2,5% lên 2,98%, BIDV từ 2,7% lên 2,78%, VietinBank từ 1,76% lên 2,10%, VietcomBank từ 2,40% lên 2,80%.

Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng đã đề ra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ  được giao, các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý nợ xấu quy định tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung của Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD”, Đề án thành lập Công ty VAMC” ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định này.

Các đơn vị chủ trì thực hiện nội dung công việc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch hành động.

Các đơn vị chủ trì, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD thực hiện báo cáo cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp việc xử lý nợ xấu của TCTD.

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo, theo dõi, giám sát, thanh tra chặt chẽ tình hình thực hiện xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Quyết định số số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động này.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thống đốc NHNN tổ chức thực hiện các Đề án; Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động. Cùng với đó, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch hành động; Định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Thống đốc NHNN về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý về việc thực hiện các Đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời phát hiện, đề xuất với Thống đốc NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của NHNN.

(HTH)