Hộ mới thoát nghèo được vay vốn với lãi suất bằng 130% lãi suất cho vay hộ nghèo

Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong vòng 3 năm kể từ ngày xác định thoát nghèo và ra khỏi danh sách hộ nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Dự thảo Quyết định về việc cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, hộ mới thoát nghèo được vay vốn theo Quyết định này là hộ có thu nhập bình quân trên thu nhập bình quân của hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ. Mức cho vay đối với hộ mới thoát nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Đáng chú ý, hộ mới thoát nghèo không phải thực hiện bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Còn lãi suất với các khoản nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không tối đa không quá một chu kỳ sản xuất, kinh doanh của đối tượng đầu tư trong phương án sử dụng vốn vay.

Dự thảo cũng quy định Ngân hàng Chính sách xã hội cần hướng dẫn quy trình, thủ tục và các nghiệp vụ liên quan đến việc vay vốn của hộ mới thoát nghèo; Xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính về kết quả thực hiện cho vay đối với hộ mới thoát nghèo.

Về phần việc giám sát, kiểm tra và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Còn Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn từ ngân sách trung ương dành cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Để chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay vốn được thành công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần xây dựng tiêu chuẩn, căn cứ xác định hộ mới thoát nghèo, tổ chức điều tra, rà soát hộ mới thoát nghèo hàng năm làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện

(T.Hương)