Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 09/3/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Một cánh đồng khô khốc vì hạn ở Trà Vinh. Ảnh: CAND.Một cánh đồng khô khốc vì hạn ở Trà Vinh. Ảnh: CAND.

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Chính sách xã hội, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các nội dung sau:

Các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Trên cơ sở số liệu thiệt hại vốn tín dụng đã được xác định, TCTD xem xét thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của TCTD.

Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn căn cứ vào Quyết định công bố thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn của UBND tỉnh, thành phố khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp số liệu báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Trụ sở chính của TCTD để khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Thông tư hướng dẫn số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN.

Bên cạnh đó, các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất của khách hàng tiếp tục cho vay để khách hàng thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo quy định. TCTD chủ động huy động, điều hoà để đảm bảo nguồn vốn cho các nhu cầu vay khôi phục sản xuất của khách hàng; Chủ động tiếp cận, tham gia đầu tư vào các dự án, chương trình đầu tư các công trình phòng, chống, hạn chế hạn hán, xâm nhập mặn, công trình nước sạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; Căn cứ vào khả năng tài chính, TCTD thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng, nhất là đối với đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định tình hình và số thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm cả các đối tượng có nợ bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn chưa trả được nợ cho ngân hàng và đang được xem xét xử lý theo quy định; Cân đối nguồn vốn để ưu tiên cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng tại Chỉ thị này, Thống đốc giao NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương rà soát, xác định các vùng, đối tượng bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo các TCTD, Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng bị thiệt hại, đồng thời tiếp tục cho vay mới để hỗ trợ khách hàng sản xuất - kinh doanh. Trường hợp UBND tỉnh, thành phố công bố tình hình thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đầu mối tổng hợp tình hình thiệt hại từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng và số liệu tổng hợp đề nghị khoanh nợ trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh, thành phố xác nhận, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN.

(T.Ngà)