KPMG cam kết hỗ trợ ngành Ngân hàng tăng cường quản trị rủi ro

Ngày 26/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH KPMG chủ trì buổi hội thảo về “Kinh nghiệm triển khai Basel II tại ngân hàng thương mại và góc nhìn từ Ngân hàng Trung ương”, tại Hà Nội.

KPMG cam kết hỗ trợ ngành Ngân hàng tăng cường quản trị rủi ro.KPMG cam kết hỗ trợ ngành Ngân hàng tăng cường quản trị rủi ro.

Ông Craig Davis, Phó Tổng Giám đốc của KPMG Australia, Phụ trách bộ phận Quản trị Rủi ro Tài chính của khu vực ASEAN nêu ra 11 nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro hoạt động. Trong đso có các nguyên tắc rất đáng chú ý như:  Hội đồng quản trị cần phải đi đầu trong việc xây dựng văn hóa quản lý rủi ro trong suốt toàn bộ hệ thống. HĐQT phải thiết lập, phê duyệt và rà soát định kỳ khung quản lý. Đồng thời cần giám sát các ban quản lý cấp cao để đảm bảo rằng các chính sách, quy trình và hệ thống được thực hiện hiệu quả ở tất các các cấp có quyền quyết định.

Ngân hàng cần có kế hoạch kinh doanh và khả năng phục hồi tại chỗ, liên tục để đảm bảo khả năng hoạt động trên cơ sở liên tục và hạn chế thiệt hại nghiêm trọng trong trường hợp gián đoạn kinh doanh… Đồng thời, Cơ quan thanh tra giám sát cũng đóng vai trò quyết định đến quản trị rủi ro. Muốn quản lý hiệu quả, cơ quan này cần tiến hành đánh giá độc lập, thường xuyên các chính sách, quy trình và hệ thống liên quan đến rủi ro hoạt động của Ngân hàng. Những vấn đề thiếu xót trong quá trình đánh giá cần phải có những khắc phục bằng hành động cụ thể.

Đặc biệt, ông John Ditty, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tư vấn của KPMG đã cam kết của KPMG trong việc hỗ trợ NHNN và ngành ngân hàng triển khai thực hiện Basel II và tăng cường việc quản trị rủi ro.

Cũng tại hội thảo KPMG cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với NHNN về góc nhìn từ Ngân hàng Trung ương khi ban hành quy định và giám sát việc triển khai thực hiện Basel II, cũng như việc hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong nước triển khai thực hiện các dự án Basel II theo các quy định của NHNN và các yêu cầu của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng.

(T.Hương)