Lịch biểu phát hành tín phiếu kho bạc năm 2013

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có thông báo lịch biểu tổ chức phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch NHNN năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

 

Cụ thể như sau:

Thời gian

Ngày tổ chức đấu thầu (T)

Ngày phát hành/ Ngày thanh toán (T+1)

Tháng 1

7/1/2013

8/1/2013

21/1/2013

22/1/2013

Tháng 2

4/2/2013

5/2/2013

25/2/2013

26/2/2013

Tháng 3

4/3/2013

5/3/2013

18/3/2013

19/3/2013

Tháng 4

1/4/2013

2/4/2013

15/4/2013

16/4/2013

Tháng 5

6/5/2013

7/5/2013

20/5/2013

21/5/2013

Tháng 6

3/6/2013

4/6/2013

17/6/2013

18/6/2013

Tháng 7

1/7/2013

2/7/2013

15/7/2013

16/7/2013

Tháng 8

5/8/2013

6/8/2013

19/8/2013

20/8/2013

Tháng 9

9/9/2013

10/9/2013

16/9/2013

17/9/2013

Tháng 10

7/10/2013

8/10/2013

21/10/2013

22/10/2013

Tháng 11

4/11/2013

5/11/2013

18/11/2013

19/11/2013

Tháng 12

2/12/2013

3/12/2013

16/12/2013

17/12/2013

Trường hợp cần thiết, Kho bạc Nhà nước có thể bổ sung các đợt phát hành tín phiếu kho bạc vào ngày khác với lịch biểu đã công bố, đề nghị các thành viên theo dõi sát lịch biểu trên và thông báo trên Website của NHNN.

(HTH)