Lối thoát cho vàng miếng phi SJC

Trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng SJC do NHNN tổ chức sản xuất, tuy nhiên, tùy điều kiện, có thể xem xét mua bán các loại vàng miếng khác do NHNN cho phép sản xuất trong các thời kỳ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tin này được đưa ra tại Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg, ngày 12/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 06/2013/TT-NHNN áp dụng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua, bán vàng miếng của NHNN…sẽ được thực hiện theo hình thức mua, bán vàng miếng gồm hình thức mua, bán trực tiếp và mua bán qua hình thức đấu thầu theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng.

Cụ thể, quy trình mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu gồm các bước: NHNN thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng; TCTD, doanh nghiệp đặt cọc; NHNN kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của TCTD, doanh nghiệp; NHNN thông báo giá mua, bán (đối với đấu thầu theo khối lượng) hoặc giá sàn và/hoặc giá trần (đối với đấu thầu theo giá); TCTD, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu mua, bán vàng miếng; NHNN xét thầu; NHNN thông báo hủy thầu (nếu có); (viii) NHNN công bố kết quả đấu thầu; (ix) Xác nhận giao dịch; (x) Thanh toán tiền và giao, nhận vàng miếng; (xi) Xử lý tiền đặt cọc.

Về quy trình mua bán, Quy trình mua, bán trực tiếp gồm các bước: (i) NHNN thông báo mua, bán vàng miếng; (ii) TCTD, doanh nghiệp đặt cọc; (iii) NHNN kiểm tra và thông báo tư cách tham gia giao dịch của TCTD, doanh nghiệp; (iv) NHNN thông báo giá mua, bán; (v) TCTD, doanh nghiệp đăng ký khối lượng mua, bán; (vi) Ngân hàng Nhà nước thông báo ngừng mua, bán (nếu có); (vii) NHNN xác định, thông báo khối lượng mua, bán với từng TCTD, doanh nghiệp; (viii) Xác nhận giao dịch;  (ix) Thanh toán tiền và giao, nhận vàng miếng; (x) Xử lý tiền đặt cọc.

Về thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, các TCTD, doanh nghiệp đã được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có nhu cầu tham gia giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN sẽ nộp hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho TCTD, doanh nghiệp bằng văn bản về việc xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

Đáng chú ý, Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định loại vàng miếng giao dịch mua, bán với NHNN là vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 01 (một) lượng do NHNN cho phép sản xuất hoặc tổ chức sản xuất trong các thời kỳ. Trong thời gian trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất (vàng miếng SJC). Tùy điều kiện thực tế, trong trường hợp cần thiết, NHNN có thể xem xét mua bán các loại vàng miếng khác do NHNN đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ. Loại vàng miếng giao dịch cụ thể được thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng của NHNN.

Cũng theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN, với trường hợp NHNN bán vàng, thời hạn thanh toán tiền mua vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1), thời hạn giao vàng là ngày làm việc tiếp theo ngày thanh toán đầy đủ tiền mua vàng; (ii) Đối với trường hợp NHNN mua vàng, thời hạn giao vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1); thời hạn thanh toán là ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày giao vàng đầy đủ.

Tuy nhiên, căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách và diễn biến thị trường vàng trong từng thời kỳ, NHNN có thể quyết định thời hạn giao vàng  khác với thời hạn quy định nêu trên tại thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu cho các TCTD và doanh nghiệp.

Ngoài các quy định trên, Thông tư quy định xử lý tiền đặt cọc của TCTD, doanh nghiệp, trách nhiệm của các TCTD, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc có liên quan của NHNN trong việc hoạt động mua, bán vàng miếng giữa NHNN với các TCTD, doanh nghiệp.

Thông tư số 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2013.

(HTH)