MB: Lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra

Năm 2014, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt 3.174 tỷ đồng, cao hơn mục tiêu kế hoạch 3.100 tỷ đồng đề ra từ đầu năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cùng với đó, một số kết quả tài chính quan trọng khác của MB cũng cao hơn so với năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Tổng tài sản đạt 200.489 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2013; tăng trưởng dư nợ đạt 15% so với mục tiêu đề ra là 13%; nguồn vốn huy động đạt 23% so với mục tiêu đề ra là 10%; tỷ lệ nợ xấu là 2,73%, thấp hơn mức trần 3,5% được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2014.

Trong năm 2014 - năm bản lề thực hiện chiến lược giai đoạn 2011-2015, MB đã triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động theo mục tiêu quản lý 5 chữ C: Chiến lược, Con người, Chất lượng, Công nghệ, Công tác Đảng - Chính trị. Nhờ đó, đã thúc đẩy triển khai đúng tiến độ, đồng bộ các sáng kiến chiến lược. Đến cuối năm 2014, MB đã cơ bản hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý MIS; đang triển khai áp dụng quy trình quản trị rủi ro theo Basel II; thẩm định tập trung, vận hành tập trung, cải tiến bán hàng tại chi nhánh. Nhờ đó, MB là một trong số các ngân hàng được đánh giá có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt với các chỉ số hiệu suất sinh lời (ROA) đạt 1,31% và (ROE) đạt 15.8%, EPS (lãi cơ bản/cổ phiếu) đạt 2.136 đồng/cổ phiếu, hệ số CIR (chi phí bỏ ra cho mỗi đồng thu nhập) của MB thấp nhất trên thị trường. Kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả quản trị, điều hành kinh doanh, cũng như lợi ích MB mang lại cho cổ đông.

MB cũng là ngân hàng tuân thủ tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro - CAR) với tỷ lệ an toàn vốn đạt 10,07%; tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung, dài hạn chỉ ở mức 19,03%.

Trong năm 2014, MB đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ; điều chỉnh lãi suất linh hoạt, triển khai nhiều gói giải pháp tín dụng thiết thực tại từng địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền đạt trên 20 tỷ đồng. Bước sang năm 2015, MB tiếp tục định hướng hoạt động theo phương châm “tái cơ cấu, phát triển bền vững.” Các chỉ tiêu kinh doanh đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hợp lý, an toàn và hiệu quả.

(HTH)