Moody giữ nguyên xếp hạng tín dụng của BIDV

(eFinance Online) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2016 vào tháng 10/2016.
Moody giữ nguyên xếp hạng tín dụng của BIDV

Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2016 được Moody's giữ nguyên như định hạng hiện tại, với triển vọng chung ở mức ổn định. Cụ thể: Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn là B1/B2 , định hạng nhà phát hành dài hạn là B1.

Theo Moody’s, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế là ngân hàng đứng thứ 1 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về tổng tài sản. Nguồn vốn và thanh khoản được củng cố bởi thị phần huy động khách hàng lớn và khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các doanh nghiệp.

Moody’s cũng đánh giá BIDV có khả năng nhận hỗ trợ cao của Chính phủ khi cần thiết.

Năm 2016 là năm thứ 11 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh tổ chức định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (tổ chức đã 7 năm định hạng tín nhiệm BIDV). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

(T.N)