Năm 2013, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 183.000 tỷ đồng

Ngân hàng ACB đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2013, với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 794.306.096 cổ phần, tương ứng 84,71% vốn điều lệ và đại diện Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Công ty kiểm toán PWC, và Công ty kiểm toán KPMG.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017; Niêm yết cổ phiếu ACB phát hành theo Quy chế cổ phiếu thưởng; Thành lập công ty kinh doanh vàng.

Đại Hội đã thông qua các vấn đề nêu trên; và nhất trí bầu 11 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm: ông Trần Hùng Huy, ông Trần Mộng Hùng, bà Đặng Thu Thủy, ông Huỳnh Quang Tuấn, ông Đàm Văn Tuấn, bà Đinh Thị Hoa, ông Trần Trọng Kiên, ông Nguyễn Thành Long, ông Alain Xavier Cany, ông Julian Fong Loong Choon, ông Andrew Colin Vallis, cùng với 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm: ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, bà Hoàng Ngân, bà Nguyễn Thị Minh Lan, bà Phùng Thị Tốt.

Định hướng chung của ACB trong năm 2013 là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Năm 2013, Tập đoàn ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản lên mức 183.000 tỷ đồng; tiền gửi huy động từ khách hàng dự kiến tăng trưởng 12%; tín dụng dự kiến tăng trưởng 12%; lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn dự kiến đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.

(Nhã Tường)