NĐT nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam phải được chấp thuận trước khi thực hiện

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam phải được chấp thuận trước khi thực hiện.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Theo đó, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài, một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng cổ phần yếu kém được cơ cấu lại vượt quá giới hạn đối với từng trường hợp cụ thể. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể hồ sơ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam trong các trường hợp mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, mua thêm cổ phần khi đã sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên và mua cổ phần để trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Kế thừa một số nội dung còn phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch và đơn giản hóa theo chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ...Dự thảo Thông tư quy định rõ: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên hoặc mua thêm cổ phần khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của TCTD Việt Nam thì nội dung hồ sơ nhằm cung cấp thông tin cho NHNN về nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra về mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan. Còn với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam trở lên, ngoài các hồ sơ nhằm cung cấp thông tin cho NHNN về nhà đầu tư nước ngoài, các thành phần hồ sơ khác được quy định tương ứng với điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 01 làm cơ sở thẩm định.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, các thành phần hồ sơ quy định tương ứng với điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định số 01. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD yếu kém: các thành phần hồ sơ quy định tương ứng với điều kiện quy định đối với hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam để trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư nước ngoài và TCTD Việt Nam trong quá trình thực hiện Thông tư, trong đó, có quy định về việc NHNN lấy ý kiến Bộ Tài chính đối với các nội dung để làm cơ sở thẩm định điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả tình hình tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện giao dịch tại nước nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính (nếu có) và tại Việt Nam; Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) tại tổ chức tín dụng mà nhà đầu tư nước ngoài đề nghị mua cổ phần.

(HTH)