Ngân hàng CSXH cho hộ nghèo vay với lãi suất 3%/năm để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này quy định việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đúng đối tượng trên cơ sở danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp.

Căn cứ tình hình nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phân bổ cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, cho vay hộ gia đình theo thứ tự ưu tiên và thời gian thực hiện hỗ trợ quy định tại Điều 3, khoản 2 Điều 8 Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg. Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo vốn cho vay trực tiếp đến với từng hộ gia đình. Hộ gia đình vay vốn đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và lãi vốn vay đúng thời hạn theo cam kết.

Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg gồm: 50% do ngân sách trung ương cấp và 50% do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Trên cơ sở các quy định về nguồn vốn, cấp bù chênh lệch lãi suất, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng kế hoạch nguồn vốn để đảm bảo thực hiện giải ngân cho vay theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ nhu cầu vay vốn của hộ gia đình, Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét và quyết định mức cho vay, nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/hộ gia đình. Thông tư quy định, lãi suất cho vay áp dụng là 3%/năm; Thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc, lãi là 05 năm tính từ thời điểm hộ gia đình bắt đầu nhận khoản vốn vay đầu tiên.

Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ gia đình vay vốn thỏa thuận về số tiền và các kỳ hạn trả nợ gốc và các kỳ hạn trả nợ lãi. Hộ gia đình vay vốn thực hiện trả nợ gốc, lãi vốn vay từ năm thứ 6. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 20% tổng số vốn đã vay. Mặt khác, hộ gia đình vay vốn được trả nợ gốc và lãi vốn vay trước hạn.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc trực tiếp cho vay. Trường hợp thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội, cơ chế ủy thác cho vay được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ngoài các quy định trên, Thông tư này còn có các Điều, Khoản quy định cụ thể, chi tiết về: Hồ sơ, thủ tục vay vốn; Giải ngân vốn vay; Thu hồi nợ gốc và lãi vốn vay; Xử lý rủi ro; Thông tin báo cáo; Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2014.

(HTH)