Ngân hàng được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến 01/04/2015

Đây là một trong những nội dung chính được quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-NHNN (Thông tư 09) do Thống đốc NHNN vừa ký ban hành vào 18/03 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT- NHNN quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Ngân hàng được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến 01/04/2015

Thông tư 09 bổ sung quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản và tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành để mua nợ xấu của TCTD thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 6/9/2013 của Thống đốc NHNN về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC (Thông tư 19) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư 19 (nếu có).

Đáng chú ý, Thông tư có quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ được kéo dài đến ngày 01/04/2015, và đặc biệt chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Theo đó, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn, đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, không được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải định kỳ báo cáo NHNN về tình hình cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản bảo đảm phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể.

Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

Ngoài ra, quy định đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra cũng được sửa đổi theo hướng các khoản nợ này được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng.

Đặc biệt, quy định về việc điều chỉnh kết quả phân loại nợ theo kết quả phân loại nợ của CIC theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa phải thực hiện quy định này cho đến ngày 31/12/2014, tuy nhiên trong thời gian chưa áp dụng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho CIC đế tổng hợp và giám sát.

(HTH)