Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo công tác thanh toán cuối năm

Nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế và thu chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) vào thời điểm cuối năm, NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD); NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN và các Vụ, Cục có thực hiện nghiệp vụ thanh toán (sau đây gọi tắt là đơn vị NHNN) bố trí nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ nhằm triển khai các nội dung công việc liên quan đến hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015, cụ thể:

- Cập nhật danh sách thành viên trực tiếp/ gián tiếp, thành viên, đơn vị thành viên đang tham gia hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), lưu ý những đơn vị ngừng tham gia hệ thống và tên, mã đơn vị thành viên của Kho bạc Nhà nước (KBNN) để thực hiện chuyển tiền đến đúng địa chỉ, đảm bảo chính xác, an toàn và thông suốt.

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại đơn vị mình, đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Chấp hành đúng các quy định về thời điểm khống chế chuyển tiền của hệ thống TTĐTLNH trong thời gian quyết toán năm 2015 theo văn bản hướng dẫn của Ban điều hành hệ thống TTĐTLNH.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện kiểm tra hệ thống hạ tầng, kỹ thuật (máy móc, thiết bị, đường truyền, trung tâm xử lý...) và bố trí nhân sự đầy đủ để đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, thông suốt và ổn định.

Trong thời gian quyết toán năm 2015, khi thực hiện công tác thanh toán, chuyển tiền, TCTD thực hiện đúng, nghiêm túc quy định về thời gian giao dịch thanh toán qua hệ thống TTĐTLNH, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán song phương, thanh toán từng lần qua tài khoản mở tại NHNN,... đảm bảo các lệnh thanh toán được xử lý thông suốt, ổn định và an toàn. Khi thực hiện các giao dịch cho KBNN theo yêu cầu của khách hàng (đặc biệt là các đơn vị KBNN chưa tham gia hệ thống TTĐTLNH), TCTD cần đảm bảo ghi đúng, đầy đủ các yếu tố trên lệnh thanh toán để việc chuyển tiền đến các đơn vị thụ hưởng là KBNN mở tài khoản tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố được chính xác, an toàn và thông suốt.

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố quy định hợp lý và thông báo cho các ngân hàng thành viên về số phiên, thời điểm quyết toán bù trừ điện tử...và thời điểm ngừng nhận chứng từ của ngân hàng thành viên trong thời gian quyết toán, đảm bảo xử lý kịp thời các chứng từ đã gửi đến trong ngày của các ngân hàng thanh viên, tránh xảy ra chậm trễ, ách tắc trong thanh toán; Theo dõi, điều hòa quỹ tiền mặt hợp lý theo đúng quy định của NHNN nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch tiền mặt trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền của các TCTD trên địa bàn.

Về việc phối hợp thu NSNN: Các TCTD đã ký thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách với các cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp thu NSNN; tổ chức đối chiếu kịp thời với KBNN và các cơ quan thu NSNN về số liệu, đảm bảo khớp đúng, đầy đủ và chính xác; TCTD quán triệt thực hiện nghiêm việc triển khai thanh toán điện tử trong phối hợp thu Ngân sách theo đúng chỉ đạo của NHNN về việc triển khai thanh toán điện tử trong phối hợp thu NSNN. NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp thu NSNN, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng được dễ dàng, thuận tiện.

Về việc nộp, rút tiền mặt qua hệ thống TTĐTLNH: NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã triển khai nộp, rút tiền mặt qua hệ thống TTĐTLNH rà soát hồ sơ đăng ký của các đơn vị trên địa bàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của NHNN về thủ tục, quy trình thực hiện; thực hiện hạch toán kế toán; về kiểm soát, đối chiếu, xử lý sai sót; về thu phí dịch vụ…, đảm bảo giao dịch nộp, rút tiền mặt của các đơn vị qua hệ thống TTĐTLNH được an toàn, chính xác và thông suốt theo đúng quy định. Các đơn vị được NHNN chấp thuận triển khai nộp, rút tiền mặt qua hệ thống TTĐTLNH thực hiện các thủ tục đăng ký, quy trình giao dịch tiền mặt tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo đúng hướng dẫn của NHNN.

Về việc cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của NHNN về việc cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN, trong đó lưu ý một số vấn đề như sau:(i) Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử để các giao dịch thanh toán được diễn ra an toàn, thuận lợi; có biện pháp quản lý rủi ro, giải thích kịp thời các sự cố, vướng mắc xảy ra; (ii) Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chủ động đối chiếu, kiểm tra, giám sát theo thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các Ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng; (iii) Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử nhanh chóng thiết lập công cụ kiểm tra, giám sát tổng số tiền của khách hàng trên các ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán mở tại các ngân hàng để cung cấp cho NHNN (qua Vụ thanh toán) để phục vụ cho hoạt động giám sát dịch vụ trung gian thanh toán theo đúng quy định; (iv) TCTD mở tài khoản đảm bảo thanh toán cho các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện quản lý số dư tài khoản đảm bảo thanh toán một cách chặt chẽ, đảm bảo các giao dịch thực hiện theo đúng quy định; (v) TCTD tăng cường phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra, đối soát dữ liệu giao dịch hàng ngày, đảm bảo số liệu khớp đúng giữa các bên liên quan.

Về hoạt động ATM, POS: TCTD thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc thu phí dịch vụ thẻ; các quy định về trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động (ATM); các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển thanh toán qua POS.

Ngoài ra, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, TCTD, Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 02/KH-NHNN ngày 27/12/2013 của NHNN về kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua POS giai đoạn 2014-2015, báo cáo NHNN (qua Vụ Thanh toán) theo yêu cầu tại Công văn số 8794/NHNN-TT ngày 17/11/2015 của NHNN.

(T.Ngà)