Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 36

(eFinance Online) - Ngày 27/5/2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 06/2016/TT-NHNN (Thông tư 06) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tư 06 gồm có 6 điều với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: Sửa đổi, bổ sung cách xác định và tăng tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (từ 15% lên 35%), ngân hàng thương mại nhà nước (từ 15% lên 25%).

Sửa đổi, bổ sung cách xác định và giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với lộ trình phù hợp để kiểm soát rủi ro thanh khoản, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước những biến động tiêu cực trong nước và ngoài nước.

Lộ trình cụ thể:

Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2016: (i) Ngân hàng thương mại: 60%; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 60%; (iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 100% ; (iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 60%;

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017: (i) Ngân hàng thương mại: 50% ; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; (iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90% ; (iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 50%;

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: (i) Ngân hàng thương mại: 40%; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; (iii)Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 80%; (iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 40%”,

Sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản theo hướng tăng lên 200% từ 01/01/2017 (từ mức 150%),

Ngoài ra, Thông tư còn có một số sửa đổi, bổ sung về giải thích từ ngữ; hướng dẫn chi tiết đối với một số quy định, cách xác định một số tỷ lệ, biểu mẫu và quy định về chuyển tiếp đối với một số tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Thông tư 06 được xây dựng trên cơ sở rà soát tổng thể các quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN và các quy định liên quan của pháp luật. Dự thảo thông tư đã được đăng tải trên website NHNN để lấy ý kiến rộng rãi của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đối tượng chịu tác động của Thông tư, đồng thời đã tham khảo ý kiến của các Bộ ngành và các Hiệp hội có liên quan.

Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

(T.Ngà)