Ngân hàng TMCP Nam Á tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng

Ngày 06/01/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 63/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc NAB tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên NAB thông qua tại Nghị quyết số 590/2014/NQĐHĐCĐ-NHNA ngày 17/9/2014 và Hội đồng quản trị NAB thông qua tại Nghị quyết số 747/2014/NQQT-NHNA ngày 25/11/2014.

Thống đốc NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị NAB thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định hiện hành; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, NAB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho NHNN qua NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc NAB thực hiện các nội dung nêu trên; Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của NAB, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông NAB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)