Ngân hàng TMCP Quân Đội được phép mua bán nợ

Ngày 29/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội và Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận bổ sung vào Mục 8 “Nội dung hoạt động” quy định tại Giấy phép hoạt động số 0054/NH-GP ngày 14/9/1994 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quân Đội nội dung: Mua bán nợ.

Ngân hàng TMCP Quân Đội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD đối với nội dung hoạt động được bổ sung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0054/NH-GP ngày 14/9/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Cũng trong ngày, NHNN đã có Quyết định số 2184/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, NHNN chấp thuận bổ sung điểm 6.4 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính số 05/GP-NHNN ngày 8/5/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH một thành viên tài chính Việt - Sociéte Générale (nay là Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh) như sau: “6.4. Đại lý bảo hiểm”.

Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của NHNN và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD đối với nội dung hoạt động được bổ sung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 05/GP-NHNN ngày 8/5/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

(HTH)