Người nước ngoài được nhận tiền chơi điện tử có thưởng bằng ngoại tệ

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/9/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (doanh nghiệp); cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng danh cho người nước ngoài (người chơi); Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (ngân hàng được phép); tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Thông tư quy định, người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau: Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam; được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép; được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định; được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản, số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép; hoặc số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trường hợp, chơi không hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước, người chơi được phép đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước cho các giao dịch được phép.

(T.Hương)