NH Hợp tác xã được cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Đó là quy định mới được đề cập tới trong Thông tư 14/2014/TT-NHNN mới được ban hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư 14/2014/TT-NHNN bổ sung khoản 3a vào Điều 6 Quyết định 493 cho phép Ngân hàng hợp tác xã, QTDND được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn.

Cụ thể, điều kiện để Ngân hàng hợp tác xã, QTDND được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả nợ hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong họp đồng tín dụng, có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời, các khoản nợ mà việc cấp tín dựng không vi phạm các quy định của pháp luật; Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hợp với mục đích của dự án vay vốn trong hợp đồng tín dụng; Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hơp đồng tín dụng.

Một điều kiện nữa là với một khoản nợ, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện 1 lần. Trường hợp khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định nhưng khách hàng vẫn không trả được nợ khi đến hạn theo thời hạn cơ cấu lại thì Ngân hàng hợp tác xã, QTDND thực hiện phân loại khoản nợ đó vào nhóm nợ tương ứng theo quy định tại Điều 6, Điều 7 quy định này

Thông tư cũng yêu cầu Ngân hàng hợp tác xã, QTDND thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời có cơ chế kiểm soát nội bộ đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đảm bảo kiểm tra, giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Phải kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ...

Thêm nữa, khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, Ngân hàng hợp tác xã, QTDND phải đáp ứng được quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã, QTDND bao gồm cả tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn trong trường hợp cơ cấu lại khoản nợ ngắn hạn thành khoản nợ trung hạn, dài hạn.

(HTH)