NH TMCP Sài Gòn được tăng vốn điều lệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1548/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài gòn là 12.294.801.040.000 đồng”

Ngân hàng TMCP Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ, đăng ký Điều lệ đã sửa đổi bổ sung; công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực hiện Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 283/GP-NHNN.

(HTH)