NHNN chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) từ 4.199.999.760.000 đồng lên 4.797.999.760.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua tại ngày 28/5/2012 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT.12 ngày 29/10/2012 về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tại văn bản số 2567/NHNN-TTGSNH, NHNN yêu cầu ABBank thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trong đó, IFC và người có liên quan phải có cam kết chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác tối thiểu sau 03 năm kể từ khi trở thành cổ đông của ABBank. Ngoài ra, ABBank có văn bản kèm tài liệu chứng minh hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đề nghị NHNN sửa đổi Giấy phép với mức vốn điều lệ mới.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của ABBank, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp  thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)