NHNN: Chấp thuận tăng vốn điều lệ cho 2 ngân hàng nước ngoài chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 28/10/2014, NHNN đã có Quyết định số 2176/QĐ-NHNN về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn mức vốn được cấp của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ghi tại Điều 2 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 03/GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thành 40.000.000 USD.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 03/GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn được cấp; Công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Ngày 29/10/2014, NHNN đã có Quyết định số 2185/QĐ-NHNN về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn mức vốn được cấp của Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Ngân hàng Keppel Bank of Singapore Limited - Chi nhánh Vũng Tàu) ghi tại Điều I Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 27/NH-GP ngày 31/10/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thành 31.000.000 USD.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 27/NH-GP ngày 31/10/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

(HTH)