NHNN ra Chỉ thị về chính sách tiền tệ năm 2016

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016. Chỉ thị số này có hiệu lực kể từ ngày 23/2/2016.

Hệ thống ngân hàng thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Nguồn: Vietstock.Hệ thống ngân hàng thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Nguồn: Vietstock.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2016 nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Hệ thống ngân hàng thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm pháp theo mục tiêu đề ra (dưới 5%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%), bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ. 

Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN: Tham mưu cho Thống đốc NHNN và chủ động triển khai các giải pháp theo chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị như: Rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN; Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; Điều hành các giải pháp tín dụng linh hoạt nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn vay ngân hàng...

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đôn đốc và hướng dẫn các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo đúng chức năng tham mưu; Nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN về biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, sửa đổi các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường sự phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị tại trụ sở chính NHNN...

Các TCTD phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN. Chỉ đạo các chi nhánh của mình tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh...

(T.N)