NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD

Nhằm đảm bảo những yêu cầu kế toán phù hợp với quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương án trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), Thông tư số 10/2014/TT-NHNN đã bãi bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD, đồng thời bổ sung nhiều tài khoản mới.

NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD

Ngày 20/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 10/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số tài khoản kế toán trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2014.

Thông tư được ban hành nhằm đảm bảo yêu cầu kế toán phù hợp với quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, để thuận tiện cho việc tra cứu văn bản, Thông tư này hợp nhất các nội dung bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng được quy định tại Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005, Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 và Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN ngày 15/01/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư mới bãi bỏ một sổ tài khoản không còn phù hợp theo quy định của cơ chế nghiệp vụ và cơ chế tài chính tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và Thông tư so 05/2013/TT-BTC, bổ sung, sắp xếp lại tài khoản hợp lý đảm bảo hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh như các tài khoản nội bảng và ngoại bảng theo dõi các nhóm nợ, một số tài khoản theo dõi thu nhập, chi phí của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đồng thời, Thông tư 10 sửa đổi, bổ sung một số tài khoản để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo quy định Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và Thông tư số 05/2013/TT-BTC như các tài khoản theo dõi khoản dự phòng rủi ro tín dụng (dự phòng chung, dự phòng cụ thể); sửa đổi tên, nội dung các tài khoản nội bảng và ngoại bảng theo dõi các nhóm nợ theo tiêu chí “Nợ trong hạn” và “Nợ quá hạn”; sửa đối, bố sung các tài khoản theo dõi việc mua, bán nợ; sửa đổi, bổ sung một số tài khoản thu nhập, chi phí...Những nội dung sửa đối, bổ sung này nhằm đảm bảo tính minh bạch về thông tin trình bày trên báo cáo tài chính và yêu cầu quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

(HTH)