NHNN yêu cầu nâng cao chất lượng của các chi nhánh NH tại nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5837/NHNN-TTGSNH yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con tại nước ngoài.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con của ngân hàng thương mại (NHTM) được cấp phép thành lập và hoạt động tại nước ngoài, NHNN yêu cầu các NHTM rà soát, ban hành đầy đủ các quy định, chính sách nội bộ về kiểm soát, kiểm toán, quản lý đối với các chi nhánh, công ty con ở nước ngoài và báo cáo về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trước ngày 30/9/2014.

Đồng thời, tích cực hỗ trợ, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động và chỉ đạo các chi nhánh, công ty con ở nước ngoài phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước sở tại, hoạt động theo chuẩn mực an toàn không thấp hơn quy định của pháp luật Việt Nam, không trái pháp luật nước sở tại.

Chỉ đạo các chi nhánh, công ty con ở nước ngoài tiến hành đánh giá toàn diện hoạt động và có phương án cơ cấu lại, chấn chỉnh, củng cố những tồn tại, yếu kém gắn với việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp cơ cấu lại TCTD mẹ, tăng cường năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và có chiến lược kinh doanh phù hợp đảm bảo phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả.

(HTH)