Ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã trao các quyết định điều chuyển và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cho ông Nguyễn Quang Huy và các quyết định điều chuyển và bổ nhiệm với một số nhân sự cấp cao khác của BHTGVN.

Ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.Ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định số 1819/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối - NHNN giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc BHTGVN.

Theo Quyết định số 1820/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

Tại Quyết định số 1821/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Vũ Trung Trực, thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm soát BHTGVN giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

Theo Quyết định số 1828/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Hợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

(HTH)