Quản lý ngoại hối đối với vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Nguồn: Enternews.NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Nguồn: Enternews.

Thông tư gồm 8 Chương, 51 Điều, quy định một số nội dung chính như: Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản tại Việt Nam; Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện khoản vay nước ngoài; Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch liên quan đến bảo lãnh khoản vay nước ngoài; Việc cung cấp và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Trang điện tử); Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư quy định nội dung mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài qua Trang điện tử. Các quy định về Trang điện tử tại Thông tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vay, trả nợ nước ngoài đối với cả doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước theo định hướng của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

(T.N)