Quy chế công bố CSDL quốc gia thủ tục hành chính của NHNN

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của NHNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Về phạm vi điều chỉnh, Quy chế này quy định về việc công bố, niêm yết công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc chủ trì liên tịch với các Bộ, ngành ban hành có quy định về TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của NHNN; quy định chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của NHNN.

Quy chế này cũng quy định cụ thể quy trình công bố, niêm yết TTHC bao gồm các bước như: Xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC; Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố; Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và trình ký ban hành dự thảo Quyết định công bố sau khi được ký ban hành; Quy trình niêm yết TTHC tại trụ sở chính NHNN, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC), NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về quy trình cập nhật CSDL quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của NHNN, Quy chế này quy định: Sau khi Quyết định công bố được ký ban hành, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm nhập TTHC và văn bản quy định về TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và gửi Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp) chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định công bố, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của TTHC và văn bản quy định về TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC. Sau khi hồ sơ về TTHC, hồ sơ văn bản đã được Cục Kiểm soát TTHC đăng tải trên CSDL quốc gia về TTHC, Vụ Pháp chế thực hiện công khai TTHC trên Trang tin điện tử của NHNN.

TTHC quy định trong Quy chế này không bao gồm: TTHC giải quyết công việc trong nội bộ NHNN, giữa NHNN với cơ quan hành chính nhà nước khác không liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước; TTHC quy định trong các Thông tư liên tịch do NHNN phối hợp với các Bộ, cơ quan khác ban hành.

(HTH)