Quy định công khai thông tin về hoạt động của VAMC

Ngày 26/02/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-NHNN quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tư này được xây dựng gồm 3 Chương và 18 Điều, trong đó, về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định việc thu thập báo cáo thống kê từ VAMC để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN; quy định việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC. Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, VAMC thực hiện theo các quy định của NHNN và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đơn vị báo cáo và thực hiện công khai, minh bạch thông tin là VAMC; đơn vị nhận báo cáo là Vụ Dự báo, thống kê. Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường, VAMC phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của Vụ Dự báo, thống kê.

Đối với việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC, VAMC phải thực hiện việc công khai các thông tin như: Các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC; Các quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản, các quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do VAMC xây dựng; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của VAMC đã được kiểm toán; Mua nợ xấu từ tổ chức tín dụng theo Biểu số 01-PL2/VAMC tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; Bán nợ xấu và bán tài sản bảo đảm theo Biểu số 02-PL2/VAMC tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; Các thông tin khác theo quy định của pháp luật và của NHNN. Phương thức công khai các thông tin được VAMC thực hiện công bố theo hình thức được quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC.

(HTH)