Quy định giới hạn an toàn trong hoạt động của TCTD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư này quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động mà các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì, bao gồm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; giới hạn cấp tín dụng; tỷ lệ khả năng chi trả; tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn; giới hạn góp vốn, mua cổ phần; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra của NNHNN đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, NHNN nước yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một hoặc một số giới hạn thấp hơn, tỷ lệ an toàn chặt chẽ hơn so với các mức quy định tại Thông tư này.

Thông tư có các chương, mục quy định cụ thể, chi tiết về giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp; Xử lý khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định; Vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; Quản lý cấp tín dụng, trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu; Tỷ lệ khả năng chi trả, quản lý, xử lý việc không đảm bảo các tỷ lệ khả năng chi trả; Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn; Giới hạn góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại, công ty tài chính, góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát của ngân hàng thương mại, công ty tài chính, ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác; Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang thực hiện phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trong trường hợp cần thiết, Thống đốc NHNN quyết định cụ thể giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Về quy định nội bộ, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan.

Đồng thời, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành Quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, được xây dựng trên nguyên tắc quản lý rủi ro đối với tài sản, căn cứ vào nhu cầu, đặc điểm, mức độ rủi ro trong hoạt động, xem xét đến chu kỳ kinh doanh, khả năng thích ứng với rủi ro và chiến lược kinh doanh của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung của Quy định này phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan. Cùng với đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành Quy định nội bộ về quản lý thanh khoản theo quy định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan.

Thông tư quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có hệ thống công nghệ thông tin được kết nối toàn hệ thống để thực hiện các quy định tại Thông tư này, đảm bảo các yêu cầu tối thiểu như sau: Lưu giữ, truy cập, bổ sung cơ sở dữ liệu về khách hàng, thị trường, bảo đảm quản lý rủi ro theo quy định của NHNN và quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thống kê, theo dõi, quản lý dòng tiền, các khoản mục vốn, tài sản, nợ phải trả; tính toán, quản lý, giám sát các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, yêu cầu của NHNN.

Quy định chung về chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, đối với các hợp đồng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng nói trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Riêng việc chuyển tiếp đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm quy định cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Thông tư này.

Về xử lý sau chuyển tiếp, sau thời gian chuyển tiếp tối đa tại phương án xử lý quy định tại Thông tư này hoặc sau thời hạn tối đa do NHNN yêu cầu, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không khắc phục được vi phạm thì tùy theo mức độ, tính chất rủi ro, NHNN áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết bao gồm cả biện pháp tái cơ cấu theo quy định của pháp luật, thu hồi giấy phép đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

(HTH)