Quy định về khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-NHNN quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt, bao gồm khoản thu bằng tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là khoản thu trên số tiền thu hồi nợ); Khoản tạm ứng hằng năm bằng tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc).

Về nguyên tắc xác định, hoàn trả khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc, Thông tư nêu rõ: Số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt được xác định bằng phương pháp tích số của số dư nợ gốc đang được hạch toán nội bảng cân đối tài khoản kế toán của VAMC. Khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc là khoản tạm ứng của TCTD bán nợ cho VAMC để VAMC có nguồn trang trải các chi phí liên quan đến xử lý nợ xấu. VAMC hoàn trả các khoản tạm ứng đã nhận từ các TCTD bán nợ bằng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ và các khoản thu hợp pháp khác.

Cũng theo Thông tư này, VAMC thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt bằng các khoản tiền và tài sản sau đây: Số tiền thu được từ việc bán nợ, bao gồm cả trường hợp bán lại nợ cho chính TCTD bán nợ trước thời điểm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán; Số tiền thu từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm; Số tiền khách hàng vay trả nợ (bao gồm cả gốc lãi); Số tiền do bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán hoặc do bên thứ ba khác trả nợ thay cho khách hàng vay; Giá trị tài sản bảo đảm mà VAMC tiếp nhận làm tài sản của VAMC thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đã được các bên thỏa thuận và đánh giá lại theo quy định của pháp luật; Giá trị khoản góp vốn điều lệ, vốn cổ phần tại khách hàng vay do chuyển nợ thành vốn điều lệ, vốn cổ phần.

Thông tư quy định rõ tỷ lệ các khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt. Theo đó, VAMC được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ của VAMC như đã nêu ở trên. Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng một hằng năm, TCTD bán nợ phải chuyển cho VAMC các khoản tạm ứng của năm trước liền kề tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của năm trước liền kề.

Thống đốc NHNN quyết định các tỷ lệ trên trong từng thời kỳ sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính theo các nguyên tắc sau đây: Đảm bảo VAMC có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động; Thúc đẩy việc xử lý nợ xấu; Hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu; Giảm thiểu chi phí cho TCTD bán nợ.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể việc VAMC sử dụng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ để hoàn trả các khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc; Hạch toán khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt; Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN.

(HTH)